25. June 2022

FRB Erhverv siger nej til betaling for udeservering

Frederiksberg Kommune

Vej, Park og Miljø – Byliv og Drif

22. juni 2022

Vedr. Hørringsbrev over model for betaling for udeservering

Frederiksberg Erhvervs har følgende bemærkninger vedrørende hørringsbrev over en model for betaling for udeservering

Vi skal for det første anføre, at FRB Erhverv på flere erhvervsrådsmøder har opfordret kommunen til at lave en fokuseret plan for et bedre erhvervsklima på Frederiksberg, som på en række væsentlige områder har brug for et løft. Svaret er ikke flere skatter og afgifter – det er brug for færre skatter og afgifter, en langt mere serviceorienteret forvaltningspraksis og etablering af et lokalt partnerskab med det lokale Erhvervslivs erhvervsforening: Frederiksberg Erhverv vedr. eksekvering af den lokale erhvervs- og turistservice.

Det er særligt følgende områder der bør gøres en målrettet indsats:

  • Erhvervslivets Information og dialog med kommunen
  • Brug af private leverandører
  • Fysiske rammer
  • Skatter og afgifter
  • Kommunal sagsbehandling

At sende et hørringsbrev ud om en model for betaling af udeservering er at gå den forkerte vej. Det vil kun gøre erhvervsklimaet ringere og derfor er vi uforstående over for at sætte et sådant forslag i høring blandt de erhvervsdrivende.

Frederiksberg kommune opkræver i forvejen en særlig erhvervskat, dækningsafgiften, som kommunen hidtil ikke har kunnet gøre rede for hvordan midlerne herfra kommer erhvervslivet til gode.

Dertil kommer, at kommunen med en ekstraordinær opkrævning af denne særlige erhvervsskat må forvente at det lokale erhvervsliv som modydelse kræver førsteklasses service og det har kommunen hidtil ikke kunne indfri.

De kommunale indtægter herfra er mere end 60 mill. kr.

De øgede udgifter til slitage og renhold som er anført i høringsbrevet er allerede dækket ind via de skatter og afgifter som det samlede erhverv bidrager med ved de almindelige skatter og den ekstra erhvervsskat.

At opkræve en ny skat/afgift, med en betalingsmodel for anvendelse af arealer til udeservering er et uheldigt signal at sende til det lokale erhvervsliv og i særdeleshed til en cafe- og restaurationsbranche som har været hårdt ramt af COVID-19 pandemien. Det er udtryk for manglende indsigt og forståelse af erhvervslivets vilkår, her især cafe- og restaurationsbranchen.

Frederiksberg kommune bør se det som en aktiv for byen, at restauranter, cafeer m.fl. har mulighed for og gøre brug af udeservering som en del af deres forretning. Udeserveringen bidrager til at fremme et aktivt byliv. Et byliv, som indgår som en del af det brandingarbejde Frederiksberg Erhverv udfører via VisitFrederiksberg, og som har til formål at tiltrækker besøgende og turister. Dette bl.a. af hensyn til byens cafeer, restauranter og her også byens detailhandel.

Vi skal derfor opfordre forvaltningen til aktivt at opmuntre byens cafeer og restauranter m.m. til at gøre brug af udeservering i det omfang det kan lade sig gøre. I opfordringen bør der være et klart signal om, at forvaltningen gerne bistår med råd og vejledning ved afklaring om mulighederne for etablering af udeservering, eller udvidelse heraf. I denne opfordring bør det ligeledes anføres, at forvaltningen ser positivt på muligheden for lempelse af gældende regler på området, herunder flytning eller etablering af affaldsudstyr, bænke og borde og cykelparkering m.m.

Denne serviceaktivitet fra kommunens side, kan anvendes til at måle og derved styrke og målrette forvaltningens service over for byens erhvervsliv. Denne praksis bør være en del af den nye erhvervsstrategi.

Vi skal i forlængelse af høringssvaret, vedrørende en betalingsmodel for udeservering, bede forvaltningen redegøre for kommunens aftale med FRB Centret der vedrører udearealerne omkring FRB Centret. Er disse arealer stillet til rådighed for FRB Centret fra kommunens side og hvis det er tilfældet, er dette uden særlig betaling. Er arealerne ikke stillet til rådighed af kommunen, hvilke aftaler er der så lavet omkring FRB Centrets anvendelse heraf.

Vi har noteret os, at udearealerne anvendes til opstilling af boder med salg af forskellige produkter. Vi går ud fra at disse boder betaler en fee og at denne opkræves af FRB Centret.

Som anført i indledningen så finder FRB Erhverv det ikke er hverken relevant eller legitimt for kommunen at igangsætte en procedure for opkrævning af betaling for udeservering i kombination med tillæg for arealer.

Med venlig hilsen

Christian Jensen

Formand