25. May 2018

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik – Frederiksberg Erhverv

Frederiksberg Erhverv behandler personoplysninger og skal derfor overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik ifølge reglerne for persondataforordning (GDPR). Erhvervsforeningens privatlivspolitik, indeholder information om, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling. Vi behandler udelukkende personoplysninger til formål i overensstemmelse med foreningens, vedtægter, handlingsplaner og aktiviteter ud fra foreningens legitime interessevaretagelse. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

 

Erhvervsforeningen er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Foreningens formand Christian Jensen er dataansvarlig, og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan altid kontakte Erhvervsforeningen:

Frederiksberg Erhverv

Formand Christian Jensen

Gammel Kongevej 163, st. 001

Mobil: 40919683

Mail: info@frberhverv.dk

 

Behandling af personoplysninger

Behandler af almindelige personoplysninger

Ved almindelige personoplysninger forstår vi kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, FAX-nr., CVR-nr. og mailadresse,

Indsamling af oplysninger

Oplysninger som Erhvervsforeningen opbevarer kommer direkte fra virksomheden, personer ansat i virksomheden. Vi anvender ikke andre kilder.

Frederiksberg Erhvervs formål med at modtage og indhente oplysninger

Personoplysninger anvendes til bestemte formål og når vi har en lovlig grund hertil. Ved det forstår vi at:

Vi som interesseorganisation har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger

Det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig

Loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger

Du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

 

Formålene med at Erhvervsforeningen behandling af personoplysningerne er at foreningen:

 

Kan behandle og servicere medlemmerne og brugere af foreningens service, så der kan betalinger og fremsende mails om foreningens aktiviteter, nyhedsbreve m.m.

Kan gennemføre aktiviteter, planlægge, gennemføre dem og følge op aktiviteterne

Kan opfylde lovgivningen

Kan levere varer og serviceydelser du/I har bestilt

Kan administrere din relation til foreningen

Kan behandle oplysninger om organisationens medlemmer og brugere

Kan koordinere og håndtere medlemmerne og brugernes opgaver/interesser i foreningen

Kan administrere din/jeres relation til foreningen

 

Erhvervsforeningen behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

Erhvervsforeningen behandler dine personoplysninger, alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser, så vi kan:

Opfylde dine/jeres forpligtelser som medlem og bruger, herunder betaling af kontingent og opkrævninger for serviceydelser.

Planlægge og afholde foreningsaktiviteter, møder, events, kampagner og andre relevante aktiviteter

Opretholde et relevant informationsniveau af foreningens aktivitet, arrangement m.m.

Oplyse om relevante forhold med historisk værdi i form af statistik, m.m.

 

Samtykke

Erhvervsforeningen behandler oplysninger om dig/jer, efter dit/jeres samtykke. Vi indhenter dit/jeres samtykke, når det er nødvendigt for at behandle dine/jeres personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Det er frivilligt, om du/I vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked herom.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Erhvervsforeningen videregiver ikke oplysninger til trejdepart om dig/jer til andre uden for foreningen. Det gælder f.eks. til brug for markedsføring.

 

Opbevaring og sletning af dine/jeres personoplysninger

Erhvervsforeningen har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem, bruger eller samarbejdspartner for foreningen. Erhvervsforeningen sletter oplysninger om dig/jer, et år efter at dit/jeres samarbejde er ophørt. Ved ophør af medlemskab slettes personoplysningerne efter et år, der samme gælder brugere og andre som har anvendt og deltaget i foreningens aktiviteter og modtaget serviceydelser m.m.

 

Dine/jeres rettigheder

Erhvervsforeningen behandler dine/jeres oplysninger, ud fra retningslinjerne i persondataforordningen, hvor du/I har:

Ret til at blive oplyst om, at foreningen behandler oplysninger om dig/jer – som foreningen oplyser dig/jer om i foreningens privatlivspolitik. Erhvervsforeningen har oplysningspligt.

Ret til at få indsigt i de oplysninger foreningen behandler om dig/jer.

Ret til at få fejl og urigtige oplysninger om dig/jer ændret og berigtiget.

Ret til at få oplysninger om dig/jer slettet.

Ret til at gøre indsigelse mod, dine/jeres oplysninger anvendes til markedsføring

Ret til at flytte dine/jeres oplysninger, så du/I har krav på at foreningen skal udlevere de oplysninger, vi har om dig/jer i et almindeligt anvendt format.

Du/I kan ved en henvendelse til os gøre brug af dine/jeres rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling. Vores kontaktoplysninger findes øverst her i privatlivspolitikken. Henvender du dig/I til os med en anmodning om, at få rettet eller slettet dine/jeres personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du/I vil herefter bliver informeret herom.

 

Klagemuligheder

Du/I kan indgive klage til tilsynsmyndigheder, Datatilsynet over behandlingen af dine/jeres personoplysninger.

 

Revision af privatlivspolitikken

Erhvervsforeningen forbeholder sig retten til at ændre organisationens privatlivspolitik. Ved væsentlige ændringer vil du/I som stadig er en del af databasen modtage en meddelelse herom. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

Sidst opdateret: 20. maj 2018