29. April 2023

Referat af ordinær Generalforsamling

Referat af ordinær Generalforsamling

Onsdag den 29. marts 2023 kl. 18.15

Sted: La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C.

                                                                                                                   

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

Jesper Troels Jensen blev valgt til dirigent

 • Årsberetning ved formand Christian Jensen

Formanden startede med et overblik over årets aktiviteter, hvor han som formand er involveret i.

De små virksomheder og Brexit – Radioudsendelse

Det lokale erhvervsklima – Lokal TV

FRB Kommune Konference: Den grønne forbruger

FA2000/FRB-Erhverv: To erhvervskonferencer – prisuddelinger

Middag på Slottet – dronningen kom forbi

Frederiksberg Erhvervsråd & Det Grønne Råd

Byforum: Deltagere sammen med FRB Kommune, Museerne, Danske Shoppingcentre (Taastrup)

Vej og Park – Møder om by-projekter vej og klimaprojekter

DEF: Evaluering af Erhvervsfremmesystemet

SMV Danmark – Forslag til Den lokale erhvervsfremme

Formanden uddybede arbejdet med Erhvervsfremmesystemet og den manglende lokale erhvervsfremme.

Erhvervsfremmesystemet skal ikke afvikles men udvikles. Det forslag der arbejdes med fra Dansk Erhvervsfremme og SMVdanmark er at staten fremover finansierer de regionale erhvervshuse og kommunerne fremover finansierer den lokale erhvervsfremme. Der skal etableres lokale erhvervshuse i samarbejde/partnerskaber med lokale erhvervsforeninger. Formanden oplyste, at han var blevet inviteret til et møde i erhvervsstyrelsen den 3. maj, som ville høre mere om den lokale erhvervsfremmes betydning for små virksomheder.

FRB Erhverv er klar til at gå ind i arbejdet og har udarbejdet en model for Frederiksberg med etablering Frederiksberg Erhvervshus, i et partnerskab med kommunen.

Formanden gik videre og berørte arbejdet med den bæredygtige udvikling. Grundlæggende set handler det om, at politikerne skal have mere respekt for erhvervslivet og dem som skaber værdierne de er nøglen til den bæredygtige udvikling.

Vi ser desværre en tendens til, at politikerne er mere optaget af forbud og restriktioner end at gå ind i selve omstillingsprocessen i samarbejde med virksomhederne.

Vi ser det i forhold til klimatiltagene, hvor man har erstattet parkeringspladser i handelsgaderne med dels areal til cykelparkering og dels reserverede pladser til elbiler.

Det foregår uden dialog og samarbejde med det lokale erhvervsliv. Hvad angår reserverede pladser til elbiler så bruger man vigtige parkeringspladser med det politiske mål at fremme omstillingen og brugen af el-biler på bekostning af butikkernes behov for nærparkering. Vores holdning er – lad markedet bestemme og lad alle parkeringspladser være åbne og lad kunderne selv vælge hvad bil de kører i. Der er tale om politiske særinteresse som går på tværs af de almene erhvervsinteresser. Detailhandlen er trængt nok i forvejen og de reserverede parkeringspladser for elbiler bliver blot til endnu forhindring og gavner ikke udviklingen af det lokale erhvervsklima.

På andre områder går forvaltningen på tværs af de almene erhvervsinteresser ved at lade flertallet af erhvervsdrivende være afgørende for beslutninger om hvor længe man skal kunne holde i f.eks. Smallegade. Her ønsker et flertal af erhvervsdrivende 2 timer parkering med mulighed for at holde hele dagen. Det går på tværs af de almene erhvervsinteresser som har udgangspunkt i gadens funktion. Den fungerer først og fremmest som handelsgade og det må være den funktion der skal tages hensyn til. Derfor er 1 timers parkering af foretrække.

Her ser vi hvordan et flertals interesser går på tværs af de almene erhvervsinteresser – og det er FRB Erhvervs opgave at varetage de almene erhvervsinteresser.

Formanden fortsatte og kom med et eksempel på den modsatte situation, hvor et mindretal går på tværs af de almene erhvervsinteresser. Der er et fåtal af restauratører som går ind for betaling af udeservering og det mindretal har politikerne lænet sig op ad og foreslået betaling af udeservering. Det går stik imod et flertal af restauratører som mener at det vil være ødelæggende for deres virksomhed.

Eksemplerne er med for at vise hvordan enkelt medlemmer af både erhvervsforeningen men også som erhvervsdrivende på Frederiksberg godt kan have holdninger og særinteresser som går på tværs af erhvervsforeningens formål – nemlig at varetage de almene erhvervsinteresser. Det samme sker også med politiske særinteresser som også her kan gå imod de almene erhvervsinteresser.

Når særinteresser går på tværs af de almene erhvervsinteresser, får man løsninger som ikke er holdbare og uholdbare løsninger er ikke bæredygtige.

FRB Erhverv varetager først og fremmest de almene erhvervsinteresser.

Derfor er dialog og samarbejde med FRB Erhverv nødvendig for at lave bæredygtige løsninger.

Flere politikere og særinteresserorganisationer som Danske shopping centre i Taastrup m.fl. er ikke medlemmer af FRB Erhverv og kan derfor alene tage hensyn til egne særinteresser og det er øjelæggende for det lokale erhvervsklima.

Hvad angår det lokale erhvervsklima så er der her to områder som går den forkerte vej. De reserverede parkeringspladser til el-biler og den lange sagsbehandlingstid for parkering i Smallegade. Det er en sag for Frederiksberg Erhvervs nye hovedbestyrelse.

Formanden fortsatte med at sætte fokus på Erhvervsrådet og de nye regler for sammensætningen af rådet som er blevet vedtaget af det nye politiske flertal.

Udpegningen af erhvervsrepræsentanterne skal nu foregå i samarbejde med FRB Erhverv som fik til opgave udpege kandidater inden for 4 områder og vi kom frem til følgende:

Detailhandlen på gadeplan:

 • Indehaver og designer Sonja Wolffbrandt Christensen, Viola Sky

De håndværksbaserede erhverv:

 • Direktør Kenneth Jensen, Christensen & Berg VVS A/S

Restaurationsbranchen:

 • Ejer og iværksætter Gitte Hyllested, Mauds Cafe

Kulturerhvervene:

 • Direktør – Riddersalen og eller Betty Nansen

Hertil kommer en fast plads til FRB Erhverv og det blev:

Frederiksberg Erhverv

 • Formand Christian Jensen, Frederiksberg Erhverv

Hvordan ente det så:

 • Frederiksberg Erhverv
 • Formand Christian Jensen, Frederiksberg Erhverv
 • Detailhandlen på gadeplan:
 • Indehaver og designer Sonja Wolffbrandt Christensen, Viola Sky
 • De håndværksbaserede erhverv:
 • Direktør Kenneth Jensen, Christensen & Berg VVS A/S
 • Restaurationsbranchen:
 • Ejer og iværksætter Jacob Kampp Berliner, Granola & Soulland.
 • Kulturerhvervene:
 • Direktør Alexander Stevns Jensen, Urban 13
 • Frederiksberg Centret
 • Center Manager Thomas Thalbitzer, Frederiksberg Centret – Danske Shopping Centre i Taastrup
 • Nationale interesseorganisationer
 • Dansk Industri, Dansk Erhverv og Iværksætterforeningen

Som det fremgår af ovennævnte så valgte forvaltningen og formanden for erhvervsrådet at udpege alternative repræsenterer til at repræsenterer Restauratørerne og kulturerhvervene.

Dertil kommer, en særplads til Frederiksberg Centret – men som i stedet er blevet overtaget at en repræsentant fra Danske Shopping centre i Taastrup.

Endelig er der tre ikke lokale pladser til DI, Dansk Erhverv og iværksætterforeningen.

Et råd, som burde være sammensat med et flertal af repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, har nu en sammensætning med et flertal imod sig.

Det er ydermere bekymrende at den politiske udpegning af egne kandidater til f.eks. at repræsentere restauranterne bruges til at understøtte politiske særinteresser som går på tværs af de almene erhvervsinteresser.

Håndplukkede relationer af politikere er altid tvivlsomme – de giver mulighed for at pleje særinteresser uden for de demokratiske foraer.

Det bliver ydermere kompliceret af at centrale politikerne søger direkte dialog med egne udpegede kandidater og andre enkeltaktører fra erhvervslivet. Det er uheldigt når det erstatter dialogen med FRB Erhverv som repræsenterer de almene erhvervsinteresser.

For en politiker – eller for forvaltningen – kan det være mere bekvemmeligt at være i dialog med enkeltaktører fra erhvervslivet. Bekvemmeligt fordi det er mindre forpligtigende. En dialog med FRB Erhverv er langt mere forpligtigende fordi der i sagen natur ligger en demokratisk fordring på parterne om at etablere et  forpligtigende samarbejde til gavn og glæde for lokalsamfundet. Dette naturligvis i hensynet til dels de almene samfundsinteresser og dels de almene erhvervsinteresser. Det er netop formålet med de demokratiske institutioner og organisationer.

Enkeltaktører har ikke samme rolle – de repræsenterer kun sig selv og bliver ikke til andet end særinteresser.

Når det lokale erhvervsliv er i mindretal – så bliver der ikke truffet de nødvendige beslutninger som kan forbedre erhvervsklimaet og initiativer som fremmer innovationen og udvikling blandt de små virksomheder. Det er der i høj grad brug og her nævnte formanden detailhandlen hvor der skal handles målrettet og hurtigt for at bevare og udvikle byen som handelsby.

Situationen er den, at det samspilsramte erhvervsråd fordrer handling, og der er baggrunden for at bestyrelsen foreslår at der etableres en hovedbestyrelse – Frederiksberg Erhvervs hovedbestyrelse. Se punkt 4. Indkomne forslag.

 • Revideret regnskab

Formanden fremlagde regnskabet for 2022. Der er kontingentindtægter for 311 t.kr. og det endelige resultat blev et underskud på 27 t.kr.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

 • Indkomne forslag:

Bestyrelsen kan efter godkendelse af generalforsamlingen nedsætte en hovedbestyrelse som er bredt forankret i det lokale erhvervsliv. Hovedbestyrelsen indføjes som et tillæg til Bestyrelsens forretningsorden.

Formål og opgaver for hovedbestyrelsen 

 • Øge foreningens indflydelse – vi har brug for mere politisk handling
 • Sætte dagsorden for økonomi og indsats for den lokale erhvervsfremme
 • Forberedelse og opfølgning på erhvervsrådet arbejde over for kommunalbestyrelsen

Konkretisere erhvervslivets interesser, fremsætte konkrete forslag og initiativer

 • Tage initiativ til op til 2 årlige møder med borgmester og formanden for erhvervsrådet

Aktuelle opgaver for hovedbestyrelsen

Drøftelse og forslag til:

 • Arbejder for etablering af Frederiksberg Erhvervshus
 • Konkret budgettering af midlerne fra den særlige erhvervsskat
 • Lokalt partnerskab – en samlet og målrettet indsats for lokal erhvervsfremme
 • Ens procedurer for behandling af sager som har betydning for erhvervslivet
 • Byudvikling og opgradering af byens rum – handelsgaderne
 • Iværksætteri og udvikling af SVM: Detail og håndværk

Vi er fælles om udfordringerne og vi har alle en interesse i at give de bedste vilkår for det det lokale erhvervsliv – Lad os kalde det for den bæredygtige konkurrencefordel – Vi er klar – Lokal partnerskabsaftale – Erhvervshus

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.

 • Medlemskab af SMVDanmark: bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om bemyndigelse til at vurdere et fortsat medlemskab af SMVDanmark og herudfra selvstændigt træffe beslutning om en evt. udmeldelse.

Generalforsamlingen besluttede at bakke op om forslaget.

 • Medlemskontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsatser.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag

 • Valg til bestyrelsen i henhold til gældende vedtægter.

På valg er Tonny Lauritzen, Danske Bank og Christian Jensen, Courier Copenhagen og Birgit Pichat fra Vores Franske og alle genopstiller og ønsker genvalg.

Generalforsamlingen godkendte valget af Tonny Lauritzen, Christian Jensen og Birgit Pichat.

 • Valg af 1 suppleanter

Bestyrelsen foreslår Heidi Larsen fra Butik Liva som suppleant

Generalforsamlingen godkendte valget af Heidi Larsen som Suppleant.

9. Revisor:

Time Vision Frederiksberg. Bestyrelsen foreslår genvalg

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.

10. Valg til Det grønne Råd

Christian Jensen stillede op til Det Grønne Råd.

Generalforsamlingen godkendte valget af Christian Jensen til Det Grønne Råd.

 1. Eventuelt

Ingen

Formanden takke for god ro og orden.