Nyorientering af erhvervspolitikken

Efter mere end 3 års intens arbejde med, at få vores politikere til at forstå alvoren i detailhandlens udfordringer ser det nu ud til, at vore politikere har forstået vores budskab.

Det var resultatet af et møde torsdag den 2. november, hvor tre lokale politikere deltog: Simon Aggesen (K), Lone Loklindt (R) og Malene Barkhus (V).

Mødet koncentrerede sig om to væsentlige områder for detailhandlen og vores erhvervsforening:

 

Dårligt samarbejde og dialog og manglen på indflydelse på erhvervspolitikken

Det dårlige samarbejde og dialog, der er mellem den kommunale forvaltning og vores erhvervsforening, samt mellem forvaltningen og butiksejere vedr. sagsbehandling, facader m.m. Dette kan man bl.a. læse om i DI’s erhvervsklimaundersøgelse. I forlængelse heraf var flere optaget af og uforstående over for den halvhjertede opbakning fra kommunen til erhvervsforeningens initiativer som Visit Frederiksberg, Frederiks JUL, Julebelysningen, som alt sammen har til formål at få flere lokale, besøgende og turister til at handle i vores mere end 500 butikker på Frederiksberg. Forsamlingen gjorde det klart for vore politikere, at der er behov for akut handling og det er ikke penge kommunen mangler. Erhvervslivet indbetaler nemlig en særlig erhvervsskat, ”Dækningsafgiften” som indbringer kommunen ca. 35 mill. kr.

Byudvikling – Torvehaller, parkering og byrummet i og omkring vores handelsstrøg

Butiksejerne udtrykte storskepsis over for de nye planer om torvemarkeder, specielt den som planlægges bag rådhuset. Butikkernes bekymring gik bl.a. på de ikke endnu en gang, vil tilsidesættes og komme i anden række. De gjorde det klart for politikerne, at de alle er klar, til at kæmpe for at komme i første række – før torvehaller og FRB Centret. Spørgsmålene til politikerne lød: Er der kunder nok?, hvor skal kunderne komme fra, hvilke konsekvenser har torvehalsprojektet på de eksisterende butikker og hvad ønsker I som politikere Frederiksberg skal være kendt for – torvehaller og indkøbscentre som man kan finde alle andre steder eller unikke små butikker med lokalt håndværk?

Hele spørgsmålet omkring parkering og byens rum i relation til at gøre byen til et godt sted at handle blev drøftet.

Opsamling af budskaberne fra de tre politikere

 

Malene Barkhus (MB)- Venstre

MB meldte klart ud at hun er klar til at give hele erhvervsområdet et nyt kompas. Et kompas, som vender den anden vej, væk fra den kommunale forvaltning og henimod dem som det hele drejer sig om. Løsningerne ligger ikke i forvaltningen men uden for at erhvervsforeningen er her en oplagt partner. Hun pegede også på kulturen i den kommunale forvaltning. Her er der brug for en markant ændring, så erhvervslivet føler sig hørt og bliver hørt. MB gik ind for at det blev skabt en mere transparent beslutningsproces, hvor det eksisterende erhvervsrådet helt fjernes. På den baggrund var MB klar til, at drøfte en omorganisering af den kommunale erhvervsafdeling og flytte det over under et af de politiske udvalg. MB gjorde det klart, at Venstre har forstået budskabet om, at der er akut behov for flere kunder butikkerne. MB udtrykte ligeledes behov for at tilføre den lokale turismeindsats flere midler.

Lone Loklindt (LL) – Radikale Venstre

LL meldte klart ud, at selvfølgelig skal der være en langt mere direkte dialog med erhvervslivet og butikkerne. Butikkerne skal inddrages langt tidligere i processen når vi taler f.eks. byudvikling og renoveringsopgaver i gaderne. LL forestiller sig at hele kulturområdet og erhvervslivet kan tænkes mere sammen. Derfor så pegede LL på, at en flytning af erhvervsområdet snarere bestod i at oprette et nyt tværkommunalt politisk udvalg, hvor erhvervs- og kulturområdet så er en del af. LL gik videre og pegede på arbejdsmarkeds- og socialområdet, hvor det lokale erhvervsliv i langt højere grad kunne indgå som samarbejdspartnere. Dette arbejde kunne omfatte arbejdet med at få socialt udsatte i arbejde, dels i eksisterende erhverv/butikker og i nye socialøkonomiske virksomheder.

Simon Aggesen (SA)– Frederiksberg Konservative

SA tilsluttede sig behovet for et tættere samarbejde mellem kommunen, politikere og det lokale erhvervsliv. SA meldte klart ud omkring parkeringen som helt klart skal være med til at styrke den lokale detailhandel. Det skal bygges flere underjordiske parkeringspladser og så skal byrummet i og omkring vores handelsgader gøres grønnere og mere indbydende. SA, var opmærksom på konflikten mellem de at fjerne parkeringspladser i nærmiljøet omkring butikkerne og placere dem i nærliggende underjordiske parkeringskældre og så målsætningen om at gøre byen mere grøn og attraktiv af opholde sig i.

 

Emner fra debatten

Torvehaller. Politikerne fik et bud på, at de i stedet for torvehaller kunne udnytte og forbedre forholdene i Smalle gade og gøre den til en langt mere attraktiv handelsgade.

Alle tre politikere utrykte forskellige forbehold over for torvehal-projektet. De venter alle på en analyse omkring projektets realisering. Butikkerne og erhvervslivet bliver en del af denne analyseproces. Herefter vil der så blive taget stilling til hvilke aktiviteter, der skal være i torvehallerne. Uanset, hvad måtte det på ingen måde ødelægge grundlaget for at drive butik i handelsgaderne.

Alle tre politikerne forstod butikkernes udfordringer og behovet for akut handling. Der skal flere kunder i gaderne. Det kan være turister, lokale borgere og besøgende fra regionen, København, Lyngby m.m.

Alle tre politikere forstod behovet for et kursskifte i erhvervspolitikken og en ændring i forvaltningens rolle og arbejdsfordelingen mellem dem og erhvervsforeningen.

Endelig var det hele opbakningen til erhvervsforeningen, julebelysning, Visit Frederiksberg, netværksarbejde og dækningsafgiften på 35 mill. kr.

  • MB og LL var med på i samarbejde med erhvervsforeningen at drøfte den fremtidige anvendelse af den særlige erhvervsskat.
  • MB og LL var med på at julebelysningen nok skulle varetages af erhvervsforeningen, men finansieres fuldt ud af kommunen via midlerne fra dækningsafgiften.
  • SA, MB og LL var alle enige om, at vi sammen skal arbejde for at gøre Frederiksberg kendt for sine handelsgader med grønne byrum, unikke butikker, vores lokale håndværk og lokale design.
  • SA, MB og LL var alle enige om, at der skal en bedre kommunikation og koordinering til omkring vejarbejde, facadeforhold m.m.

Afslutning – fælles fodslag

Lokale butikker – sammen skabe vi byen er budskabet på butikkernes nye postkort. Budskabet fra mødet blev helt klart, at vi fremover skal skabe byen i fællesskab.

Malene Katz, Annette Finseth, Christian Jensen og butikkerne på Frederiksberg