Erhvervs- og turismepolitisk temadebat

Notat fra Formanden:

Den 20. marts 2017 blev der afholdt en erhvervs- og turismepolitisk temadebat i Kommunalbestyrelsen.

Forud for temadebatten var der lavet et oplæg fra forvaltningen.

Når man læser notatet er det slående, hvor meget det erhvervspolitiske perspektiv betragtes ud fra et kommunalt forvaltningsmæssigt perspektiv. Stort set alt fokus er på kommunale institutioner, statslige institutioner, organisationer og institutioner finansieret med offentlige midler. Her kan nævnes CBS, Wonderfull Copenhagen og nu også Greater Copenhagen.

De er let at få den tanke – at notatet er skrevet af en offentlig forvaltning med tanke på alene, at fremme egne interesser og retfærdiggøre egne og andre offentlige institutioner aktiviteter.

I de forskellige alternativer som fremføres i notatet er der kun i mindre grad fokus på forslag/alternativer, hvor ikke offentlige institutioner og organisationer står for dele eller hele af eksekveringsindsatsen inden for erhvervspolitikken.

Dette er uheldigt da man på den måde ikke får den nødvendige fornyelse og dynamik ind i den fremtidige erhvervs- og turistpolitik.

Det er endvidere påfaldende så stor vægt Greater Copenhagen pludselig har fået i forbindelsen med kommunens forskellige strategier.

Det bør her nævnes, at Greater Copenhagen ikke har nogen forvaltningsmæssig eller planlægningsmæssige kompetencer. Der er alene tale om en overregional koordinerende enhed som ikke råder over midler, viden og kompetencer der kan retfærdiggøre den rolle som Greater Copenhagen tillægges i forvaltningens notat. Det er vanskeligt at se hvordan Greater Copenhagen overhovedet kan komme til at gøre en betydende indsats, der gør en forskel for erhvervslivet på Frederiksberg og i regionen. Skal det ske må der langt mere konkrete initiativer til ligesom den lokale forankring må konkretiseres igennem konkrete samarbejdsaftaler.

Vi så gerne at lokale politikere, den nye kommunestrategi og erhvervsstrategi i langt højere grad fokusere på organisationer og foreninger som er lokalt forankret og som befinder sig uden for den kommunale sfære. Dette for at sikre en mere lokal forankret eksekvering og lokal værdiskabelse. Det er netop den lokale forankring som giver muligheden for aktivering af lokale kompetencer inden for f.eks. detailhandlen, turisme og iværksætteri.

Frederiksbergstrategien Byen i Byen blev også bragt i spil i debatten, dog uden nogen konkretisering af behovet for en mere tydelig og præcis brandingstrategi.

Frederiksberg Erhverv har tidligere anført at Temaet ”Byen i Byen” er uhensigtsmæssig som branding af Frederiksberg. Først og fremmest er temaet ”Byen i Byen” udtryk for en generalisering. Anvendelsen af en generalisering som branding af Frederiksberg bliver snarere til en forfladigelse af byens særkende. Med temaet ”Byen i Byen” opnår man således den stik modsatte effekt. I stedet for en stærk brandingeffekt der synliggør det særlige ved byen, får man en generalisering, der udvisker dette særkende.

Frederiksbergs brand falmer, og det kan bl.a. ses i DI’s årlige erhvervsklimaundersøgelser. Her bliver Frederiksberg dårligere og dårligere placeret, hvad angår byens brand og betydning for det lokale erhvervsliv.

Utilstrækkelig og upræcis branding, som der er tale om her, er uheldig. Først og fremmest for detailhandlen, der taber omsætning, som medfører tab af vigtige lokale arbejdspladser. Dernæst er det uheldigt for byens identitet og selvforståelse, som kommer ud af trit med omgivelsernes opfattelse og forståelse af samt bevidsthed omkring Frederiksberg.

I Frederiksberg Erhverv arbejdes der med branding af Frederiksberg med temaet ”The Green village of Copenhagen”.

I Frederiksberg Erhvervs er vi åbne over for en debat og forslag til en mere præcis branding af Frederiksberg. Og det haster med at komme i gang. I kommunal regi er der lavet et udmærket forarbejde i form af Frederiksberg fortællingen. Dog mangler den professionelle bearbejdning af materialet, så det kan udvikles til at blive et stærkt brand for byen. Det kommunikative potentiale, som findes i Frederiksberg fortællingen, bliver ikke brugt, og det er netop hvad professionelle brandingeksperter som f.eks. Johan Adam Linneballe kan. Det er nødvendigt for både kulturinstitutionerne og butikkerne i byens handelsstrøg at dette arbejde påbegyndes snarest. Med den aktuelle udvikling i butikslivet for øje er det ret beset livsnødvendigt for et stigende antal butikker, at Frederiksberg styrkes som brand. Dette arbejde bør naturligvis foregå i samarbejde med Frederiksberg Erhverv. Indtil det sker må foreningen fortsætte på egen hånd.

Der kom flere positive ting frem under hørringsdebatten. Venstres Jan E. Jørgensen lagde op til, at se på DI’s erhvervsklimaundersøgelse med friske øjne. Han opfordrede til, at forvaltningen gik ind i en positiv dialog med erhvervslivet omkring hvordan kommunen kunne blive bedre på de enkelte forhold som er med i DI’s erhvervsklimaundersøgelse.

Den åbning for dialog er vi I erhvervsforeningen meget glad for. En fornyet debat om hvordan vi kan forbedre den lokale byggesagsbehandling, kontakten mellem politikere og erhvervslivet og branding af byen som mål for turister m.m. vil give os en enestående chance til at pege på en række oplagte ændringer, der tilsammen vil forbedre erhvervsvilkårene på Frederiksberg.

Det var dog også tydeligt at flere politikere bakker forvaltningen op i den alt for ensidige fokusering på offentlige institutioners som dem der alene skal stå for eksekveringsdelen af erhvervs- og turistpolitikken.

Det er yderst uheldigt når politikerne ikke tænker ud af boxen og alene holder sig inden for den forvaltningsmæssige forståelse af udfordringer inden for det lokale erhvervs- og turist område. På den måde forbliver alt fokus på f.eks. Wonderfull Copenhagen uden øje for, at de ikke på nogen måde er med til at løse den helt store turistudfordring på Frederiksberg: at få lang flere turisterne fra Københavns centrum ud til Frederiksbergs seværdigheder og butikker. Her skal dog nævnes Balder Mørk fra SF som igen brugte anledningen til at frembringe et gammelt forslag om at etablere en shuttle-bus fra ZOO til centrum af Frederiksberg. Det forslag har erhvervsforeningens fulde støtte.

 

Formanden

Christian Jensen